Thursday, 1 March 2012

எனது மதிப்புரைகள்


xU ,uTg;ghlfdpd; gfw;nghOJfs;

jq;fk; %u;j;jpapd; xU gz;bifapd; ehl;Fwpg;gpypUe;J
ftpijj; njhFg;ig Kd; itj;J.
கவிஞர் தங்கம்மூர்த்தி 

     etPdftpijf;Fk; nghJthrpg;Gf;Fk; ,ilNa ftpe;jgb miyfpd;wd epoy;fs;.  re;jpg;Gg; Gs;spia re;jpf;fhkNy thrpg;Gfs; cile;J topfpd;wd. thu;j;ijfspy;  jdij gpJf;fp itj;Jtpl;L typahw;wpf; nfhs;fpwJ mz;lf;fl;bapUf;fpw mwpT. kw;nwhU kiyabthuj;jpy; khkpr tz;zj;Jg; g+r;rpfs; fpsu;e;jgb jhog; gwf;fpd;wd. ,j;jifa Neu;Tfspy;yhky;  Neu; ftpijfsha;-ek;Kld; NgRfpd;wd jq;fk; %u;j;jpapd; ftpijfs;.

     kdpjd; jd; Kfj;NjhL ,Ug;gJ ,uTfspy; kl;Le;jhd;. mjpYk; ,tupd; ftpkdNjh jd; nrhe;jr; Rlu;fshy; ,utpd; tdhe;jpunkq;Fk; xspg;g+f;fis kyu;j;JfpwJ.

     Xu;ikkpf;f jpahd cr;re;jhd; ,tuJ ftp,uTfs;. mjdhy;jhd; ahUk; ,Jtiu nrhy;ypg; ghu;j;jpuhj  cUtq;fs; ,tupd; nrhw;fspy; tUfpd;wd.

        
        “,USk; ePAk; ,k;rpj;Jf; nfhz;NlapUe;jPu;fs;
     ,unty;yhk; .. . . . .    vd  mtis ,Ushf;fp urpj;J gpd;
    
     ntspr;rj;jpd; fhyb Xir Nfl;lJk;
     Xb kiwe;jJ ,Us;-cd;id kl;Lk; tpl;Ltpl;L /
                 vDk;NghJ  ftpijf;Fs; tUfpwJ xU xspnts;sk;. 
          ,unthd;wpy; / vq;fpUe;Njh te;j fOFfs;
gl;lhk;g+r;rpfis ft;tpr; nrd;wd /

     nghWf;fhj g+jq;fs; / epyhitNa jpUbr;nrd;wd
     ntwpnfhz;L / eha;fs; gha;tjw;Fs;
     vd;idf; fhg;ghw;wp / ,utplk; xg;gilj;Njd;.

      vd;nwy;yhk; ftpj;Jtk; jJk;Gk; gbk moNfhL td;kj;ij  tpku;rpf;Fk; kdpjhu;j;jkpf;f tupfs;  ,tUf;fhd Gjpa ehw;fhypiar; nra;fpd;wd.

     ,uTf; $l;Lf;Fs;Ns / el;rj;jpuf; FQ;Rfs;
     ,iuNjb miyAk; epyh . . . . . . . . .

     vd ,e;j ,utpd; cghrfd; vOjpr; nry;Yk; gjpTfspy;  ,uTf;fhy nrse;ju;aj;jpd; Vfhe;j thrq;fs; thrQ; nra;fpd;w ftpijfs; rukha; guTfpd;wd.

     eP ,y;yhj vd; ,uT / cd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; ,Ue;jJ / tpbe;jgpwfhtJ vd; fl;Lg;ghl;Lf;Fs; ,Uf;ftpL / vd; gfiy-  
vd;w tupfspy; ,y;yhky; ,Ue;J elj;Jfpw fl;Lg;ghL vz;z vz;z moF.

*  *  *

     fhjy; vd;w nghj;jhk; nghJthd nkhf;ifahd thu;j;ijf;Fs; mlf;fKbahj kpf;Fzh;tpay; (Romanticsm) vDk; kdNtjpapay; jq;fk; %u;j;jpapd; ftpijfshFk; NghJ mit cyfshtpa  ftpij MSikfspd; ntspg;ghl;Lf;F ,izahf ,Ug;gJ jkpOf;F ngUik.

     ,e;j nygdpa gs;sjhf;Ffspy;
     cd; epidTfis
     gjpak; Nghl;bUf;fpNwd;
     eP te;J
     cd; fhy;fshy; mij
     rpijj;JtplhNj . . . . . vd;W fyPg;fpg;uhd; vOjpa tupfNshL jq;fk; %u;j;jpapd; fPo;f;fz;l  tupfSk; ,aq;Ftij  ahUk; czu KbAk;.

     vd; fdT Nka;r;ry; epyj;jpw;F
     te;J nrd;wha;
     gapupl Ntz;Lk; kPz;Lk;
     cd; epidTfis

     ep[j;jpy; epw;fpw fhjypia tpl epidTfspd; tho;Nt mg;gOf;fw;w J}a;ik epiwe;jJ.

     Qhdpfs; cz;ikiaj; NjLfpwhu;fs;.  ehnky;yhk; md;whlk; vijahtJ kwjpaha; itj;Jtpl;L NjLfpNwhk;.  jq;fk; %u;j;jpNah jd;idNa njhiyj;Jtpl;L NjLfpwhu;.

     nfhYRr; rj;jj;jpy; / KJFg; gf;fj;jpy;
     cs;sq;if <uj;jpy; / cjLfspd; Xuj;jpy;
     fd;dj;J kr;rj;jpy; / fUtpopapd; Moj;jpy;
     vq;NfDk; fpilj;Njdh ehd;
vd mtu; Nfl;Fk; njhzp uridf;FupaJ.

     ,d;Dk; gy El;gkhd jsq;fspy; fhjw;Fzq;fs; gjpthfpapUf;fpd;wd.

     Nfhg;igfspd; mbapy;
     ciwe;J fple;jd
     ek; fhjypd; kpr;rq;fs;    -vDk; NghJk;

     ngUntspapd; Gs;spahy;
     ehd; fhj;jpUg;gJ njupAkh cdf;F - vDk; NghJk;

     kdjpd; mLf;Ffspy; njd;wy; Eioe;J frpfpw Rfk;.

     njhFg;gpd; kpf El;gk; epiwe;j ftpij ,J

     xU kioj;JspNghy; te;jha;
     ngUk; rKj;jpukha; fplf;fpd;wha;
     ehd; fg;gyha; kpjf;fth
     fiufsha;f; fhf;fth

     fg;gy; jz;zPiug; gad;gLj;jpf; nfhz;L fle;J Ngha;tpLk;.  fiuNah fliy ve;ehSk; fhf;Fk;>  ,J fhjypd; tifikfis juhrpy; itf;Fk; tho;epiy vjhu;j;jk;.
 *  *   *

     mfKk; GwKk; ntt;Ntwy;y>  ,uz;LNk xd;Wjhd;> ,ize;jgbNa mit ,aq;Ffpd;wd> xd;iwnahd;W xU NghJk; tpyf;Ftjpy;iy. me;j mfg;ghu;itNa Gwj;ijg; ghu;f;fpwJ.  xU ftpkdJ ,d;Dk; nghJthdJ. mjdhy;jhd; ,f;ftpQdpd; Ngdh xU rhTr;Nrjp nrhy;Yk; kuz mwptpg;ghsdpd; kuzj;ij mwptpj;Jr; nry;fpwJ. ngl;Nuhy; epug;Gk; gzpg;ngz;Zf;fhf jd; ftpijapy; ,uf;fj;ij epug;GfpwJ.

     Fg;igf;fhup vDk; ngau; / Fg;igfisr; Nru;g;gtu;f;fh .. . Fg;igfis mfw;WgtUf;fh . . . . vd;W Nfs;tp Kl;fshy; kUe;Njw;WfpwJ. Nkw;fz;l tpspk;Gepiy  khe;ju; Fwpj;j Kjy; ftpijfis jq;fk; %u;j;jpjhd; Muk;gpj;J itf;fpwhu;.  

rhjhuz kdpjd; jd; Nfhgj;ij  tha; thu;j;ijfspYk;> rz;ilfspYk; fhl;Lfpwhd;.  Mdhy; ftpQNdh jd; Nfhgj;ij fiyg;gLj;Jfpwhd;.   ,j;njhFg;gpy; cs;s ;eha;fs; ftpijapy; ftpQupd; Nfhgk; cau;e;j mq;fjr; RitNahL ntspg;gl;bUf;fpwJ.

     ,j;njhFg;gpy; kl;Lky;yhJ jkpopd;  rpwe;j ftpijfSs; xd;whfTk; vd; gz;bifapd; ehl;Fwpg;gpypUe;J Nru;e;J nfhs;fpwJ.  mf;ftpij mg;gh vd;fpw cwTjUk; md;gpd; rfy rhj;jpaq;fisAk; mLf;fpagb cau;e;J nry;fpwJ.  mg;gb mg;gh tha;f;fhj vz;zw;Nwhiu fw;gidapy; rkd;nra;J kdij epiwf;fpwJ. 

*  *  *

     thdk;ghb ftpQu;fspd;  ntspg;ghl;by; Ntu; gpbj;J ,d;iwa etPdj;jpy; fpis tpupj;jpUf;fpw xU ftpij tbtk; jq;fk; %u;j;jpapDilaJ. 

     ghlj;jpl;lj;jpw;F ntspNa Rkhu; 2 Nfhb Ngu; thrpg;Gg; gof;fk; nfhz;l jkpopy; vj;jid Ngiu ,e;j ftpQu;fs; ftpij gbf;f itj;jpUf;fpwhu;fs; ?.

     kf;fis tpl;L tpyfp> thrpg;gpw;fhd jFjpfis epu;zapj;J> xU cau;e;j mwpT [Ptpfspfspd; jsj;jpy; ftpij ,aq;Ftjhf mwptpf;Fk; jPa Nkd;ikj; jdk; (Evil eliteness) xU Gwk;> ntw;Wr; nrhy;myq;fhu xg;gidfs; kpDf;f milnkhopg; gl;lq;fis mLf;fpf;nfhs;Sk;  ftpf;$l;lk; gyGwk;  vd;fpw epiyapy;> nkhopapd; rpLf;FfSf;Fs; rpf;fpf; nfhs;shky; tpisTfis Vw;gLj;Jfpw Mw;wy; kpf;f ftpijfis vspikAk;> njspikAk; epiwe;j thu;j;ijfspy; nrhy;ypr; nry;fpwhu; jq;fk; %u;j;jp.

     Qhdf;$j;jdpd; khjphpfis vLj;Jf;nfhz;L ; xU $uhd mq;fjj;jpy; ntw;wpia <l;Lfpw ftpQuhf jq;fk;%u;j;jp te;jpUf;fpwhh;.  ml;ltiz czu;r;rpfspypUe;Jk; g+l;bitf;fg;gl;l tbtq;fspypUe;Jk; jkpo;f;ftpijia ntspNa nfhz;L te;jpUf;fpw  mthpd; ftpijfs; Mr;rhpa%l;Lk; tifapy; midtiuAk; nrd;W Nrh;e;jpUf;fpd;wd. ciog;ghspj; Njhoh;fs; Kjy; gy;fiyf;fof Nguhrphpah;fs; tiu midtuhYk; nfhz;lhlg;gLfpw ,f;ftpijfs; jkpo;f; ftpijf;F tskhd Gjpa tuTfs;.  

(உயிர்எழுத்;து இதழில் பிரசுரமான மதிப்புரை )